Reglement voorwaarden voor financiƫle steunverlening

Het verlenen van financiële steun moet primair voldoen aan artikel 2 lid 1 van de statuten . Dit wil zeggen dat financiële steun alleen kan worden toegekend aan of ten behoeve van ouderen en personen met een functiebeperking van geestelijke, verstandelijke, zintuiglijke of lichamelijke aard, woonachtig in de gemeente Boxmeer.

De financiële steun kan worden verleend voor zowel materiele als immateriële doeleinden. Materiele zaken: Bij materiele doeleinden denken we aan groepen ouderen en personen met een functiebeperking. Beide doelgroepen moeten indien nodig in staat worden gesteld een stoffelijke zaak aan te schaffen in het kader van de uitoefening van een sociale activiteit.

Bij groepen gaan we uit van minimaal tien personen.

Immateriële zaken:

Bij immateriële zaken denken we aan een financiële steun die een aantal personen in staat moet stellen om met behulp van begeleiding, zich dusdanig te ontwikkelen dat ze volwaardig(er) aan de samenleving kunnen deelnemen. Denk hierbij o.a. aan voorkomen van vormen van sociaal isolement.

De aanvraag voor steunverlening dient te geschieden conform een standaard aanvraagformulier, welk formulier verkrijgbaar is bij onze secretaris. Alle relevante vragen dienen te worden beantwoord en relevante stukken dienen te worden bijgevoegd.

Aan de steunverlening kunnen bepaalde voorwaarden worden gesteld.

Uitbetaling van de gelden geschiedt in overleg met onze penningmeester.